Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ: Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu (22/02/2013)

0

Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2013 là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh, tạo sự chuyển biến ngay từ những tháng đầu năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu như sau:

I. GIẢI QUYẾT HÀNG TỒN KHO, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH PHÁT TRIỂN.

1. Giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ thị trường và đầu tư.

2. Giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm.

3. Về vốn tín dụng.

4. Về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

II. VỀ GIẢI QUYẾT NỢ XẤU.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 

Nguồn: chinhphu.vn

NQ02-2012CP

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng