Thành lập công ty cung cấp dịch vụ kế toán cần làm những gì?

0

“Tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán phải thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật. Người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 57 của Luật này”. Với điều luật này, khi thành lập công ty cung cấp dịch vụ kế toán cần làm những thủ tục sau:

THỨ NHẤT: ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Điều kiện về doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Căn cứ Điều 41, Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh; doanh nghiệp dịch vụ kế toán được quy định như sau:

– Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật với một trong ba hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định này.

– Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và theo quy định của Nghị định này.

– Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định tại Điều 43 của Nghị định này.

– Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải đảm bảo có ít nhất một người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định này.

Thành lập công ty cung cấp dịch vụ kế toán cần làm những gì?

Điều kiện về việc cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

Theo quy định tại điều 57, Luật kế toán năm 2003, chứng chỉ kế toán được cấp khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:

Công dân Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ năm năm trở lên;

c) Đạt kỳ thi tuyển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

Người nước ngoài được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Được phép cư trú tại Việt Nam;

b) Có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về kế toán cấp được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận;

c) Đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

Nội dung dịch vụ kế toán

Theo quy định tại điều 43, Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh; tổ chức và cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán được thực hiện các dịch vụ kế toán sau đây:

– Làm kế toán;

– Làm kế toán trưởng;

– Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán;

– Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán;

– Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán;

– Tư vấn tài chính;

– Kê khai thuế;

– Các dịch vụ khác về kế toán theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

Căn cứ theo điều 40, Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kế toán được quy định như sau:

– Bộ Tài chính có thẩm quyền tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc uỷ quyền cho tổ chức nghề nghiệp kế toán tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề kế toán.

– Bộ Tài chính quy định chương trình bồi dưỡng, hội đồng thi tuyển, thủ tục, thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định của Luật Kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem thêm:

THỨ HAI: HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Hồ sơ thành lập công ty gồm những giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

– Dự thảo Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

– Chứng chỉ hành nghề kế toán của người quản lý công ty.

Nguồn: luatvietphong.vn

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng