34 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong năm 2015

0

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2180/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính, trong đó 20 thủ tục được sửa đổi, thay thế và 34 thủ tục được bãi bỏ.

Trong danh mục 34 thủ tục hành chính về quản lý thuế được bãi bỏ thực chất là 17 thủ tục có nội dung giống nhau nhưng được thực hiện ở 2 cấp là Cục Thuế và Chi Cục Thuế.

17 thủ tục đó gồm:

 1. Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
 2. Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in; Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn
 3. Thông báo phát hành hoá đơn điện tử
 4. Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế
 5. Thông báo kết quả hủy hóa đơn
 6. Thông báo hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí
 7. Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí
 8. Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí
 9. Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí
 10. Xác nhận hóa đơn đã phát hành
 11. Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in
 12. Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai
 13. Báo cáo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí
 14. Mua tem rượu của cơ quan Thuế
 15. Quyết toán tem khi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu ngừng sản xuất, giải thể, phá sản
 16. Chia, tách, sáp nhập
 17. Báo cáo mất tem rượu.

Xem thêm:

Tư vấn thủ tục mua và xuất hóa đơn đỏ.

Những quy định về thuế 2014 cho các doanh nghiệp.

34 thủ tục hành chính được bãi bỏ

ảnh minh họa

Ngoài ra có một số thủ tục đã được sửa đổi, thay thế như:

 • Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai;
 • Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử;
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn;
 • Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử;
 • Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí;
 • Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí;
 • Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in;…
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng