Làm gì khi mất hóa đơn?

0

Hóa đơn là giấy tờ vô cùng quan trọng trong việc quản lý những giao dịch kinh tế, nhất là đối với những người làm công việc như kế toán.

Thế nhưng đôi khi do việc sắp xếp không khoa học, cẩn thận dẫn tới thất lạc hóa đơn, hoặc những tai nạn bất ngờ như hỏa hoạn, tai nạn… cũng dẫn tới việc hóa đơn bị mất mát ngoài ý muốn. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể trong trương hợp làm mất, thất lạc hóa đơn theo quy định luật thuế.

1.  Quy định của pháp luật

Tại Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:

 “1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng, và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

2.Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn”.

2.  Các bước xử lý

Đối với trường hợp mất hoá đơn đầu vào:

–  Đầu tiên, kế toán phải làm báo cáo BC21/AC gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp mình.

–  Người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hoá đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu trên biên bản.

–  Người bán sao chụp liên 1 của hoá đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hoá đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hoá đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu của người bán kèm theo biên bản về việc mất liên 2 hoá đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

–  Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất hoá đơn.

–  Mức phạt: từ 2-4 triệu đồng Theo điều 12 của TT 10/2014/TT-BTC – Xử phạt vi phạm hoá đơn.

Đối với trường hợp mất hoá đơn đầu ra:

–  Khi kế toán phát hiện mất hoá đơn đầu ra thì phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu BC21/AC chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất hoá đơn. Nếu ngày cuối cùng( ngày thứ 5) trùng với ngày xảy nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Mức phạt:

–  Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn. Trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn do thiên tai, hoả hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

–  Phạt tiền từ 2 – 4 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập(liên 2) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn do thiên tai, hoả hoạn.

–  Phạt tiền từ 6 – 18 triệu đồng đối với hành vi không khai báo đúng quy định việc mất hoá đơn trước khi thông báo phát hành.

–  Phạt tiền từ 6 – 8 triệu đồng đối với hành vi không khai báo việc làm mất hoá đơn đã mua nhưng chưa lập.

–  Phạt tiền từ 15 – 45 triệu đồng đối với hành vi cho, bán hoá đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.

–  Phạt tiền từ 20 – 50 triệu đồng đối với hành vi cho, bán hoá đơn đã mua nhưng chưa lập.

Để phòng tránh những trường hợp bị mất những giấy tờ quan trọng như hóa đơn hay những giấy tờ quan trọng của công ty, nên có một chiếc két sắt đảm bảo độ an toàn để cất chứa những loại giấy tờ này. Tùy theo quy mô cũng như số lượng giấy tờ của công ty bạn sẽ có những tiêu chí lựa chọn két sắt khác nhau vừa đảm bảo an toàn vừa không gây lãng phí.

Làm gì khi mất hóa đơn?
Rate this post
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng