Tin tức thuế: phải tính chậm nộp tiền thuế chênh lệch tăng với khoản đảm bảo

0

Tổng cục Hải quan cho biết, việc xác định và tính chậm nộp đối với khoản đảm bảo bằng hình thức đặt cọc, thực hiện theo công văn hướng dẫn số 4374/TCHQ-TXNK ngày 1-8-2013.

Đối với việc tính chậm nộp tiền thuế chênh lệch tăng với khoản đảm bảo cần căn cứ vào điểm a Khoản 6 Điều 20, Khoản 1 Điều 28 và Điều 131 Thông tư 128/2013/TT-BTC, theo đó:

Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 1-7-2013, cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp, thì thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định là ngày đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp là hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất thì thời hạn nộp thuế đối với số thuế ấn định là ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Đối với hàng hóa khác, thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định là ngày thông quan hoặc giải phóng hàng.

Số tiền thuế chênh lệch tăng (nếu có) sau khi có kết quả xác định giá, giám định, phân tích phân loại người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 và hướng dẫn tại Điều 131 Thông tư này.

Người nộp thuế nộp tiền chậm nộp trong các trường hợp: Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định dẫn trên, trường hợp hàng hóa NK thuộc diện phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng và phải xác định trị giá tính thuế, sau khi có kết quả xác định giá cơ quan Hải quan ấn định thuế, nếu phát sinh số tiền thuế chênh lệch tăng với khoản đảm bảo thì số tiền thuế chênh lệch tăng phải tính tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế.

Tin tức thuế: phải tính chậm nộp tiền thuế chênh lệch tăng với khoản đảm bảo
Rate this post
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng