Quy định mới về thuế GTGT – Hóa đơn chứng từ

0

Để đáp ứng với tình hình thực tế hiện nay Bộ tài chính đã ban hành các thông tư liên quan tới thuế giá trị gia tăng (GTGT), chế độ hóa đơn chứng từ, chế độ khấu hao tài sản cố định. Nội dung cụ thể của các thông tư như sau: 

Quy định mới về thuế GTGT-Hóa đơn chứng từ-Khấu hao TSCĐ áp dụng từ ngày 01/07/2013

– Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung: Hoạt động cấp tín dụng thông qua hình thức các doanh nghiệp cho nhau vay hoặc vay của các cá nhân không phải chịu thuế GTGT. Ngược lại, hoạt động cho thuê xưởng trong khu phi thuế quan và dịch vụ số hóa cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài đang thuộc diện nộp thuế được chuyển sang áp dụng thuế suất 0%….

– Về hóa đơn chứng từ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013, thay thế Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.Thông tư đã tổng hợp, hợp pháp hóa  nhiều nội dung đã hướng dẫn xử lý vướng mắc của người nộp thuế khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC trong thời gian qua, đồng thời bổ sung nhiều nội dung mới phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn như:

– Xử lý hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên hóa đơn, bổ sung thêm một liên hóa đơn (giao người mua 2 liên: liên 2 và một liên nữa dùng để làm thủ tục đăng ký) đối với tài sản là ô tô, xe máy… phải làm thủ tục đăng ký khi lưu hành thì giao người mua 2 liên: liên 2 và 1 liên dùng làm thủ tục đăng ký xe. Bổ sung thêm nội dung bắt buộc trên hóa đơn: Tên, MST tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Hướng dẫn các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”; các siêu thị, trung tâm thương mại được phép lập hóa đơn cuối ngày thay vì bắt buộc lập hóa đơn với trường hợp bán hàng có giá trị từ 200.000 VNĐ trở lên như trước kia; cho phép hóa đơn tự in hoặc đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên HĐ thì gạch chéo bằng bút mực; hướng dẫn lập hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn các trường hợp mà doanh nghiệp thường phát sinh vướng mắc: hàng trả lại, khai thiếu, khai sai, mất hóa đơn…

– Về Khấu hao TSCĐThông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)  thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính cũng có nhiều nội dung thay đổi: đặc biệt tiêu chuẩn nguyên giá tài sản để nhận biết TSCĐ đã nâng từ mức có giá trị từ 10.000.000 VNĐ lên mức 30.000.000 VNĐ (ba mươi triệu đồng) trở lên. Các quy định về đánh giá lại tài sản cố định, xử lý tài sản hư hỏng tổn thất, góp vốn điều chuyển, hướng dẫn về các trường hợp được khấu hao, phân bổ vào chi phí đối với quyền sử dụng đất, cổ phần hóa… chi phí khấu hao tài sản cố định làm cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng