Công văn số 13843 tuyên truyền thông tư 83

0

Triển khai Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ. Cục thuế Thành phố Hà Nội yêu cầu các phòng thuộc VP Cục, Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai một số nội dung trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ sau:

 


   TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

Số:  13843 /CT-HTr

V/v : Tuyên truyền thực hiện TT83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012

của Bộ tài chính

 

   Hà Nội, ngày 08  tháng 06  năm 2012

 

Kính gửi: – Các phòng thuộc VP Cục
              – Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã

Triển khai Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ.
Cục thuế Thành phố Hà Nội yêu cầu các phòng thuộc VP Cục, Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai một số nội dung trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ sau:
1/ Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế và Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã:
– Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên về những điểm cơ bản của Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 của Bộ Tài chính. Việc tuyên truyền được thực hiện trên toàn bộ địa bàn quản lý và trong suốt quá trình triển khai.
– Niêm yết công khai “Tài liệu tuyên truyền” (đính kèm) tại bộ phận “một cửa” cơ quan thuế.
2/ Các phòng Kiểm tra thuế; phòng thuế Thu nhập cá nhân; các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã:
– Gửi “Tài liệu tuyên truyền” tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân NNT trên toàn địa bàn.
– Thông báo, hướng dẫn trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được hướng dẫn tại Thông tư số 83/2012/TT-BTC thực hiện gửi Phụ lục 1 và Phụ lục 2 tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước ngày 30/6/2012.
– Báo cáo kết quả chuyển tải nội dung “Tài liệu tuyên truyền” về Cục thuế TP Hà Nội (Phòng TTHTr NNT) theo địa chỉ mail: phttt.han@gdt.gov.vn trước ngày 15/06/2012.
3/ Yêu cầu các phòng thuộc VP Cục và các Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện các nội dung đã triển khai của Cục thuế TP Hà Nội tại Công văn số 13170/CT-HTr ngày 31/5/2012 và Công văn số 13290/CT-THNVDT ngày 1/6/2012.
Cục thuế TP Hà Nội thông báo và yêu cầu các phòng, các Chi cục Thuế nghiêm túc, khẩn trương thực hiện những nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

– Cục trưởng (để báo cáo);

– Lưu: HC, HTr(2).

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ  CỤC TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

Thái Dũng Tiến

Công văn số 13843 tuyên truyền thông tư 83

Công văn số 13843 tuyên truyền thông tư 83
Rate this post
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng