Quy chế mới về hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

0

Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán với những quy chế mới nên bạn phải nắm được để tránh những sai xót không đáng có. Dưới đây là chi tiết quy chế mới

Ngày 25/01/2017, Quyết định 87/QĐ-UBCK được ban hành. Đối tượng áp dụng: Các công ty chứng khoán, nhà đầu tư thực hiện giao dịch ký quỹ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán.

So với quy định cũ, Quy chế này có bổ sung một số trường hợp chứng khoán không được giao dịch ký quỹ, như:

+ Chứng khoán của Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế;

+ Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin hoặc hết thời gian gia hạn công bố thông tin theo quy định;

+ Chứng khoán của Công ty niêm yết chậm công bố BCTC năm, BCTC bán niên quá 5 ngày…(Điều 3).

Nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị hạn chế giao dịch ký quỹ

Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán giúp bạn tránh được những sai sót không đáng có

Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán giúp bạn tránh được những sai sót không đáng có

Và một số điểm mới như sau:

– Khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế giao dịch ký quỹ….(Điều 10)

– Tài khoản giao dịch ký quỹ không được mở cho các đối tượng dưới đây:

+  Là những đối tượng sau trong công ty chứng khoán: chủ sở hữu, cổ đông lớn, thành viên góp vốn, thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), kế toán trưởng, các chức danh khác do Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty chứng khoán bổ nhiệm và những người có liên quan đến các đối tượng trên;

+  Là pháp nhân đang trong tình trạng giải thể, phá sản theo các quy định của pháp luật hiện hành;

…..(Điều 13)

Mục lục quy chế hướng dẫn:

Chương I : QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Chương II: CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH MUA KÝ QUỸ

Điều 3. Chứng khoán được giao dịch ký quỹ

Điều 4. Lựa chọn và công bố danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

Chương III : QUY ĐỊNH VỀ KÝ QUỸ, THẾ CHẤP TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Điều 5. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu, tỷ lệ ký quỹ duy trì

Điều 6. Xác định tỷ lệ ký quỹ

Điều 7. Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung

Điều 8. Xử lý tài sản thế chấp

Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán được quy định đầy đủ và chi tiết

Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán được quy định đầy đủ và chi tiết

Chương IV: HẠN MỨC, HẠN CHẾ, LÃI SUẤT VÀ THỜI HẠN CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Điều 9. Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ

Điều 10. Hạn chế giao dịch ký quỹ

Điều 11. Thời hạn, lãi suất, cách tính tiền lãi vay cho vay giao dịch ký quỹ

Chương V: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Điều 12. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ

Điều 13. Trách nhiệm quản lý tài khoản giao dịch ký quỹ

Điều 14. Nghĩa vụ báo cáo của công ty chứng khoán

Điều 15. Tự nguyện chấm dứt thực hiện giao dịch ký quỹ

Điều 16. Ngừng thực hiện giao dịch ký quỹ

Chương VI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Tổ chức thực hiện

Như vậy, với những quy chế mới về hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán kể trên giúp bạn năm được những điểm đổi mới trong quy định, tránh những sai sót không đáng có. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Quy định mới về mức hưởng chế độ ốm đau khi điều trị bệnh dài ngày năm 2017

Quy chế mới về hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán
Rate this post
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng