Hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu như thế nào?

0

Hàng nhập khẩu cần nộp thuế GTGT đầu vào nhưng trong trường hợp cần trả lại hàng sau khi đã nộp thuế thì cần hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng như thế nào?

Thắc mắc từ bạn đọc:

Công ty tôi có nhập khẩu một máy móc thiết bị trị giá 50 tỷ đồng, tài sản này trong quá trình vận hành chạy thử công ty kiểm tra thấy không đạt yêu cầu nên đã trả lại cho nhà cung cấp. Tuy nhiên, công ty đã nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu của máy móc thiết bị này là 5 tỷ đồng. Vậy khi trả lại máy móc thiết bị này công ty chúng tôi phải hạch toán kế toán khoản thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu trả lại này như thế nào ?

Trả lời:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

Độc giả chưa mô tả được là khoản thuế GTGT đầu vào của máy móc thiết bị nhập khẩu có được khấu trừ hay không được khấu trừ theo quy định của pháp luật, chưa mô tả được khoản thuế GTGT đầu vào này (nếu được khấu trừ) đã được trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ hay chưa.

Do đó, Bộ Tài chính không có đủ cơ sở để đưa ra câu trả lời đầy đủ cho độc giả. Tuy nhiên, về nguyên tắc, khi xuất trả máy móc thiết bị cho nhà cung cấp nước ngoài (do máy móc thiết bị không đạt yêu cầu) và công ty được hoàn lại khoản thuế GTGT đầu vào của máy móc thiết bị đã nộp theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán ghi bút toán đảo bút toán ghi nhận thuế GTGT phải nộp tại thời điểm nhập khẩu.

Góc chia sẻ:

Ví dụ: Trường hợp khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo quy định:

(1) Khi nhập khẩu máy móc thiết bị, kế toán đã phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tương ứng với số thuế GTGT phải nộp của máy móc thiết bị nhập khẩu như sau:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu

(2) Theo đó, khi xuất trả máy móc thiết bị cho nhà cung cấp nước ngoài, kế toán ghi bút toán đảo bút toán (1) nêu trên:

Nợ TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính nếu công ty chưa được khấu trừ hoặc chưa được hoàn lại khoản thuế GTGT đầu vào nêu trên thì số dư Nợ Tài khoản 33312 được trình bày trên chỉ tiêu “Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước” (Mã số 153) trên Bảng cân đối kế toán.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng