Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

0

Lập báo cáo về hoạt động kinh doanh là loại hình báo cáo theo giai đoạn của các doanh nghiệp mà bất kỳ nhân viên kế toán nào cũng phải làm. Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện để bạn có thể hình dung rõ hơn:

Bài viết liên quan:

a) Cấu trúc:

 1. Các chỉ tiêu
 2. Mã số ghi nhận theo từng chỉ tiêu ở cột 1
 3. Ghi nhận số thứ tự của chỉ tiêu được làm rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính
 4. Số cuối năm
 5. Số đầu năm

STT

LOẠI BC

GHI NHẬN

Số cuối năm

Số đầu năm

1

THÁNGTháng hiện hànhTháng trước

2

QUÝQuý hiện hành năm nayQuý hiện hành năm trước

3

NĂMNăm hiện hànhNăm trước

Tuy nhiên, đối với báo cáo quý: ngoài 2 cột trên chúng ta còn thêm vào 2 cột nữa với nội dung: Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

Ví dụ: Báo cáo KQHĐKD hiện hành của bạn là quý 2 năm 2012, thì:

 • Cột 4 + 5: Nội dung chung cho cả 2 cột: quý 2
  • Cột 4: Quý 2 năm nay: giai đoạn từ ngày 1/3 – 30/6/2012
  • Cột 5: Quý 2 năm trước: giai đoạn từ ngày 1/3 – 30/6/2011
 • Cột 6 + 7: Nội dung chung cho cả 2 cột: luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này
  • Cột 6: Năm nay: giai đoạn từ ngày 1/1 – 30/6/2012
  • Cột 7: Năm trước: giai đoạn từ ngày 1/1 – 30/6/2011

b) Cách lập:

 1. Cơ sở: Bảng cân đối số phát sinh
 2. Cách lấy số liệu số phát sinh trong kỳ của 2 nhóm tài khoản:

Doanh thu: Số phát sinh bên Có của TK loại 5, loại 7 (TK loại 5: TK 511, 515; TK loại 7: TK 711; TRong đó, các khoản giảm trừ là các TK: 521, 531)

Chi phí: Số phát sinh bên Nợ của TK loại 6, loại 8 (loại 6 gồm: TK 632, 635, 641, 642, TK loại 8: TK 811)

 1. Nguyên tắc: Báo cáo KQHĐ KD đúng khi: lợi nhuận sau thuế ( trên BCKQHĐKD) – TK 421 (Lợi nhuận chưa phân phối trên bảng CĐKT)

Báo cáo KQHĐ KD đúng khi: Lợi nhuận sau thuế (trên BCKQHĐKD) = TK 421 (Lợi nhuận chưa phân phối trên Bảng CĐKT)

Nguồn: Cô Vương – Kế Toán Nhất Nghệ

 

Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Rate this post
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng