Tin tức mới

Công tác tăng cường quản lý thuế

Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, Tổng cục thuế đã xây dựng thông tư hướng dẫn về hoàn thuế đến từng cơ quan thuế và những người nộp thuế tại các địa phương trên cả nước.

Tin tức mới

Công văn số 13843 tuyên truyền thông tư 83

Triển khai Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ. Cục thuế Thành phố Hà Nội yêu cầu các phòng thuộc VP Cục, Chi cục…

Tin tức mới

Tài liệu tuyên truyền thông tư 83

Tài liệu tuyên truyền Nội dung Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ…

Tin tức mới

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012

Việc thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đã được quy định tại Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế…

1 27 28 29 30 31 32